Hyresavtal och stadgar

Hyresavtal

  Avtal om upplåtelse av båtbryggor i Bastedalen

Mellan Bastedalens hamn (här nedan kallade upplåtaren) å ena sidan och Bastedalens

bryggförening (här nedan kallad Bryggföreningen) å andra sidan har följande avtal träffats.

1. Upplåtelsens omfattning

Upplåtelsen avser de båtbryggor i Bastedalen, som markerats på bilagda ritning, samt

bottenplanet av det ”båthus” som likaså markerats på ritningen.

2. Tid för upplåtelsen

Upplåtelsen gäller för en tid av 1 år med tillträdesdag den 1 Juli 1996 och avträdesdag

den 30 juni 1997.

3. Uppsägning. Villkorsändring.

Uppsägning eller begäran om villkorsändring skall ske senast tre månader före

arrendetidens utgång. Om uppsägning ej sker förlänges avtalet för ytterligare ett år.

4. Avgift för upplåtelsen

Avgift för upplåtelsen utgår ej.

Upplåtaren kommer att inkassera båtplatsavgifterna. När det gäller båthuset är parterna

överens om att extern uthyrning bör komma till stånd i så stor utsträckning som

möjligt för att bidrag skall erhållas till finansiering av anläggningen. Parterna skall

samråda om extern uthyrning. Om extern uthyrning sker genom bryggföreningen skall

föreningen informera upplåtaren, som debiterar kunden för upplåtelsen och uppbär

hyran. Bryggföreningen är införstådd med att extern uthyrning kan innebära viss

inskränkning i föreningens möjlighet att disponera båthuset.

5. Övriga bestämmelser

Avtalet bygger på ömsesidigt förtroende och gott samarbete mellan parterna

Stadgar

  
§1    Firma
Föreningens firma är Bastedalens Bryggförening 
  
§2    Ändamål
Föreningens ändamål är:att bereda de medlemmar som så önskar båtplats i Bastedalens hamnatt värna om miljö och kultur i Bastedalenatt verka för goda relationer mellan medlemmar och ortsbefolkningensamt att i övrigt tillvarata och bevaka medlemmarnas gemensamma intressen  
  
§3    Medlemskap
Hyra av båtplatsen inkluderar medlemsavgift.Föreningen är öppen för alla som har båtplats i Bastedalens hamnMedlemmar är skyldiga att iaktta de särskilda föreskrifter i fråga omföreläggande av hyra, iakttagande av de ordningsföreskrifter mm somfastställs av styrelsen
  
§4   Årsmöte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.Ordinarie årsmöte skall hållas senast under maj månad. Extra årsmötekan hållas efter beslut av styrelsen eller efter framställning av minst 10% av medlemmarna. Kallelse till årsmöte skall utsändas minst 14 dagar i förväg.Vid årsmöte har varje närvarande medlem som fyllt 18år och som harerlagt medlemsavgift en röst. Beslut fattas med enkel majoritet utomför beslut om stadgeändring eller upplösning av föreningen, då 2/3 majoritet erfordras. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.Vid årsmötet skall följande punkter behandlas1. Val av ordförande vid mötet2. Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet3. Fråga om stadgeenlig utlysning4. Styrelsens berättelse5. Revisorernas berättelse6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen7. Val av styrelse8. Val av revisorer9. Val av valberedning10. Fastställande av medlemsavgift11. Av medlem, styrelse eller revisor väckta förslag12. Övriga frågor
  
§5    Styrelse
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av 5 personer jämte suppleanterVäljes av årsmötet: Ordförande 1år, övriga 2årFöreningens firmatecknare är ordförande och sekreterare var för sigI övrigt åligger det styrelsenatt tillse att föreningens ändamål, enligt §2 uppfyllesatt föra räkenskaper över föreningens inkomster och utgiftersamt att senast fyra veckor innan ordinarie årsmöte till revisorernaöverlämna årsberättelse och bokslut.
  
§6 Revision mm 
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper under det gångna verksamhetsåret utses under årsmötet en revisor. Revisorn skall avge sin berättelse över granskningen senast två veckor före årsmötet. Föreningens räkenskapsår 1/1 - 31/12
  
§7 Uteslutning
 Medlemmar som inte betalar avgift, hyra för båtplats eller i övrigt inte uppfyller sina åligganden enligt §3 eller enligt vad som bestämts av styrelsen kan genom styrelsebeslut komma att uteslutas av föreningen
  
§8 Stadgeändring mm
 Beslut om stadgeändring eller upplösning av föreningen kan fattas endast av årsmötet under förutsättning att 2/3 röstövervikt uppnås.Om föreningen upplöses, skall skall dess tillgångar skiftas bland medlemmarna

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

24.07 | 16:45

All information om båtplatser får du via P-O Persson, hamnens ägare.
Hans mail o telefonnummer finner du på hemsidan.
Ursäkta ett sent svar.

...
22.04 | 12:26

Har ni något kösystem för båtplatser eller ska man ringa varje år och hoppas att man har turen?

...
17.02 | 02:37

Hej, söker båtplats till min Uttern D57

...
24.07 | 16:44

Till Per K. Jag har lyckats radera ditt meddelande!! När det gäller din båtplats så är det PO du ska tala med. Hans telefonnummer finns på hemsidan.

...
Du gillar den här sidan
Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS